Program studiów

Studia informatyczne na WPPT Politechniki Wrocławskiej podzielone są na dwa stopnie. Rozbicie to zostało wymuszone tak zwanym "procesem bolońskim", zmierzającym do ujednolicenia struktury studiów w krajach UE.
Stopień studiów
Czas trwania
Tytuł
studia I stopnia, inżynierskie

3,5 roku

inżynier informatyki
studia II stopnia, magisterskie

1,5 roku

magister inżynier informatyki
Uwaga, w przypadku studiów nie dających uprawnień inżynierskich (a takie są prowadzone na Uniwersytecie Wrocławskim), przepisy stanowią o nieco innej organizacji studiów.

Przepisy te w istocie uniemożliwiają ukończenie studiów I stopnia na uniwersytecie a drugiego stopnia na uczelni technicznej (rozwiązanie odwrotne jest możliwe).

Na studiach inżynierskich na WPPT nie ma specjalizacji.

Na studiach magisterskich można wybrać jedną z następujących specjalizacji:
  1. Algorytmika: systemy internetowe, systemy P2P, bazy danych, dynamiczne sieci Ad Hoc, optymalizacja, pervasive systems, ...
  2. Bezpieczeństwo komputerowe - studia w języku angielskim: kryptografia, ochrona prywatności, projektowanie bezpiecznych aplikacji i systemów, ...
Studia pierwszego stopnia kończą się realizacją projektu dyplomowego o charakterze inżynierskim. Musi to być kompletne rozwiązanie konkretnego problemu praktycznego, nie musi obejmować aspektów naukowych jednak innowacyjność jest wysoko ceniona.

Studia drugiego stopnia kończą się napisaniem pracy magisterskiej, która zawiera rozwiązanie konkretnego zagadnienia informatycznego. W ramach pracy należy zrealizować również projekt (program lub system) jednak nacisk położony jest na zaawansowanie technologiczne, innowacyjność a nie na samą sprawność inżynieryjną czy pracochłonność projektu.

Ukończenie studiów magisterskich daje formalne uprawnienia do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich. Staramy się, by nasi absolwenci posiadali dobre przygotowanie merytoryczne do tych studiów, również w najbardziej renomowanych ośrodkach zagranicznych. Studia doktoranckie trwają 4 lata i powinny być zakończone przedłożeniem rozprawy doktorskiej. Rozprawa zawierać musi samodzielne rozwiązanie problemu naukowego. Standardy, które stosujemy w odniesieniu do naszych doktorantów odpowiadają wymaganiom renomowanych uczelni, co daje naszym doktorantom wysoką markę na światowym rynku. Po obronieniu doktoratu można otrzymać stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki albo stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki.