Fizyka

Z większością materiału omawianego na tym wykładzie spotkałeś się już w szkole średniej. Jednak będziesz już po wykładzie Analiza I, więc do analizy omawianych zagadnień będzie można zastosować rachunek różniczkowy. Zobaczysz jak fizyka upraszcza się, gdy znasz już podstawy rachunku różniczkowego

Wykład zaczyna się od kinematyki. Omawiany będzie ruch jednostajnie przyśpieszony, prawa Newtona, konsekwencje podstawowego prostego równania

$$ m \frac{d^2 x(t)}{d^2 t} = F(t).$$

Zobaczysz, że stosując całkę wzór \(x(t) = (1/2) \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0\) na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym wyprowadza się w ciągu kilku sekund. Następnie omawiane będą pojęcia pracy i energii, pojęcie pędu i analiza zderzeń sprężystych, ruch obrotowy i jego kinematyka oraz ruch oscylacyjny.
Stacks Image 707
Następnie omówione zostaną podstawy kinematycznej teorii gazów oraz podstawowe zagadnienia termodynamiki. Zetkniesz się tutaj z pojęciem entropii, którego inne warianty będziemy wykorzystywali w do analizy wielu zagadnień Informatyki.

Ostatnie grupa zagadnień to fale i interferencja, elektrostatyka, pole elektryczne i potencjał, prąd elektryczny, pole magnetyczne, fale elektromagnetyczne. Zwieńczeniem wykładu będą równania Maxwella. W momencie gdy zagadnienia te będą omawiane będziesz już na Analizie II miał omówione podstawy rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych i analizy wektorowej, będziesz więc miał opanowany aparat matematyczny do zrozumienia tych wspaniałych równań. Zobaczysz, że w tych czterech równaniach ukryte jest prawo Gaussa dla pola elektrycznego, prawo Gaussa dla pola magnetycznego, prawo Faradaya i prawo Ampera (a w szczególności jak z nich wynika, że siła działająca pomiędzy dwoma ładunkami punktowymi wyraża się wzorem \(F = C \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2\).

Dodatkowe materiały