Magisterskie studia drugiego stopnia

Na studiach drugiego stopnia prowadzimy kierunek Informatyka Algorytmiczna w języku polskim.

Charakterystyka ogólna

Dzięki studiom drugiego stopnia staniesz się wysoko wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie algorytmiki.

Wiele kursów inżynierskich ze studiów pierwszego stopnia znajduje swoją kontynuację na studiach drugiego stopnia. Dzięki temu będziesz mógł/mogła wejść głębiej w dane zagadnienia poznając dokładniej ich teoretyczne podstawy.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia uzyskasz stopień naukowy magister inżynier informatyki. So one koniecznym etapem w przypadku ewentualnego kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, które kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Specjalność algorytmiczna (w języku polskim)

Kursy na specjalności algorytmicznej dotyczą zaawansowanych zagadnień związanych z projektowaniem i analizą algorytmów. Wiele z nich to kontynuację kursów ze studiów pierwszego stopnia.

W poniższej tabeli przedstawiono możliwe kontynuacje kursów ze studiów pierwszego stopnia na studiach drugiego stopnia:
Kurs na studiach pierwszego stopnia*
Kurs na studiach drugiego stopnia*
Algorytmy i struktury danych
Analiza algorytmów
Algorytmy on-line
Algorytmy aproksymacyjne
Algorytmy zrandomizowane
Algorytmiczny wykład monograficzny
Algorytmy optymalizacji dyskretnej
Algorytmy metaheurystyczne

Metody optymalizacji
Kryptografia
Bezpieczeństwo komputerowe
Kryptografia
Języki formalne i techniki translacji
Teoretyczne podstawy informatyki
Teoria obliczeń i złożoność obliczeniowa
Analiza matematyczna I i II
Algebra abstrakcyjna i kodowanie
Matematyka dyskretna
Metody probabilistyczne i statystyka
Algorytmy i struktury danych
Metody probabilistyczne algorytmiki
Logika i struktury formalne
Programowanie w logice
Programowanie ograniczeń
*Kolorem czerwonym oznaczono kursy obowiązkowe a kolorem niebieskim kursy wybieralne.


Aktualny program studiów

Aktualny program studiów drugiego stopnia możesz znaleźć na stronach: